ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ช่องทางติดต่อราชการ
การให้บริการ
งานงบประมาณ
การบริการ
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่​ 28 กันยายน 2566 นายไชยยง ไชยเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ ร่วมประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่5/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
วันที่ 27 กันยายน 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมโครงการพระราชดำริ หมู่ที่ 1-16 ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายไชยยง ไชยเดช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ ณ โรงเรียนบ้านเมืองฝาง อำเภเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
21 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมััยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 วาระที่ 2 รายงานผลการแปรญัตติแห่งร่างข้อบบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและท่านสมาชิกอบต.ทุกหมู่บ้านนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด #และขอขอบคุณผู้ที่มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านค่ะ #บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่
กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 อย่าลืมไปเสียภาษีกันได้ตามวันและเวลาดังกล่าวนะคะ ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางและคณะผู้บริหาร ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านเรือนที่อยู่อาศัย คอกสัตว์เลี้ยง ได้รับความเสียหายในตำบลเมืองฝาง ได้ดำเนินช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 16 ราย
วันที่ 8 -23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ได้ดำเนินโครงการควบคุมป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลเมืองฝาง ทั้ง 16 หมู่บ้าน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00​ น. โดยมี นายสมบูรณ์​ สุทธิมูล เป็นประธานในการประชุม​ นายสุดใจ​ อุ้มรัมย์​ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เมือง​ฝาง​ นายไชยยง ไชยเดช รองนายกฯ (รอง2) นายปัญญา​ นากงาม เลขานุการฯ อบต.เมืองฝาง พร้อมด้วย​นายสุชาติ​ ไชยศรีรัมย์​ ปลัด อบต.เมืองฝาง​ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมประจำเดือนของ อบต.เมืองฝาง​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ภารกิจของ อบต.เมืองฝาง​ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
วันที่ 4 เมษายน 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางและประชาคมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566และการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นางสาวฐิติมาตั้งสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนคณะครูโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่และผู้ปกครองร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ และได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ปรึกษาหารือการจัดผ้าป่าเพื่อสร้างโดมโรงเรียน
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางและคณะผู้บริหาร ร่วมงานวัน อสม. ประจำปี 2566 ร่วม
วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00​ น. โดยมี นายสมบูรณ์​ สุทธิมูล เป็นประธานในการประชุม​ นายสุดใจ​ อุ้มรัมย์​ นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​เมือง​ฝาง​ นายไชยยง ไชยเดช รองนายกฯ (รอง2) นายปัญญา​ นากงาม เลขานุการฯ อบต.เมืองฝาง พร้อมด้วย​นายสุชาติ​ ไชยศรีรัมย์​ ปลัด อบต.เมืองฝาง​ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมประจำเดือนของ อบต.เมืองฝาง​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมชี้แนะแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ภารกิจของ อบต.เมืองฝาง​ สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
วันที่​ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุดใจ อุ้มรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง​ ​นายสุชาติ ไชยศรีรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
18  สิงหาคม  2566  นายสุดใจ  อุ้มรัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  และคณะผู้บริหารร่วมกับนายอุทัย  อุ้มรัมย์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านเมืองฝาง  ณ  ศาลาประชาคมบ้านเมืองฝาง  หมู่ที่  1  ตำบลเมืองฝาง  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์
1 สิงหาคม 2566  นายสุดใจ  อุ้มรัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับชุมชน  ตำบลเมืองฝาง  ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
วันที่  24  กรกฎาคม  2566  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  เพื่อพิจารณารายงานสรุปสถานะการเงิน  ประจำไตรมาส  3  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ติดตามประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาฯ  2566  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 2 ธันวาคม 2566
ช่องทางการติดต่อ
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.229.63.28
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,831,994

แบบสอบถาม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Facebook
ตอบประเมินอบต.
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง
ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
Tel : 044 - 110248 สำนักปลัด   Fax : 044 - 110248
Email : OBT_345muangfang@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.